مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد دانلود پایان‌نامه ارشد b (144)

2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری25 سایت منبع 2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی252-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات262-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری262-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری27گفتاردوم: ماهیت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد تحقیق رایگان b (143)

بند اول : امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50 سایت منبع الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51وعنوان صفحهب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان منبع مقاله b (142)

2-4-3- تکامل مدیریت دانش312-4-4- ظهور مدیریت دانش322-4-5-فرآیند تکامل مدیریت دانش332-4-6-چرخه مدیریت دانش372-4-6-1-تولید دانش372-4-6-2-جمع‏آوری دانش422-4-6-3- الگوبرداری442-4-6-4- دسته‏بندی دانش46 سایت منبع 2-4-6-5- ذخیره دانش462-4-6-6- انتشار دانش502-4-6-7- بکارگیری دانش542-4-6-8- یکپارچگی دانش542-5- مدل‌های مدیریت دانش552-5-1- مدل عمومی دانش در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه دانلود پایان‌نامه ارشد b (141)

3-1- نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 1163-2- جامعه آماری و نمونهگیری …………………………………………………………………………………………………………… 1163-3- روشها و ابزار گردآوری دادهها ……………………………………………………………………………………………………. 117 سایت منبع سایت منبع 3-4- جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………. 1183-5- Read more…

By 92, ago