2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری25

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی28
الف: انتقال قطعی وبیع29
ب: انتقال قطعی وهبه33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری35
الف: مجوزبهره برداری واجاره36
1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه39
ج: مجوزبهره برداری واذن40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی43
بنداول: فسخ43
الف: خیارعیب43
ب: خیارتدلیس47
ج: خیاررویت وتخلف وصف48
د: خیارتبعض صفقه49
ر: خیارغبن51
ز: خیارتخلف ازشرط56
ژ: خیار شرط62
س: خیارتفلیس64
ش: خیارتعذرتسلیم65
بنددوم: اقاله65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری69
1- مالکیت ادبی وهنری69
2- مالکیت صنعتی72
ب: قراردادهای انتقال قطعی73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور)73
الف: مفهوم قوه قاهره73
ب: آثارقوه قاهره76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد82
بندچهارم: انفساخ83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن85
الف: مصادره حق86
ب: توقیف حق88
بندششم: ورشکستگی89
بندهفتم: انقضای مدت قرارداد92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده98
الف: مفهوم حقوق معنوی98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی99
2- غیرقابل انتقال بودن99
ج: انواع حقوق معنوی100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)100
2-1- حق حرمت اثر101
3-1- حق افشای اثر101
4-1- حق عدول واسترداد102
2- مالکیت صنعتی102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی102
بنددوم: حق عدول واسترداد104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری107
بنداول: انقضای مدت حمایت107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری111
الف: مفهوم پروانه اجباری112
ب: جهات صدورمجوزاجباری113
1- مالکیت صنعتی114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی119
2- مالکیت ادبی وهنری120
2-1- مجوزهای قانونی120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری125
د: ژنریک یاعام شدن علامت126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری127
نتیجه گیری128
پیشنهاد133
فهرست منابع134
مقدمه
محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوهی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد میکند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری میتواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، میگردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری میباشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، میبایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همانطور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگیهایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی میگردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها میتواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوهی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همانطور که خواهیم دید، به نظر میرسد که وجود اوصاف و ویژگیهای خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب میگردد تا در برخی موارد، قواعد ویژهای برای اینگونه نقلوانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخگویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمینماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید