6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی——————————————————-5
7-روش شناسی تحقیق————————————————————————5
8-گردآوری داده ها—————————————————————————5
9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها—————————————————————-5
***فصل اول:کلیات و مفاهیم***
-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری——————————————————–7
1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن———————————————————–7
1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری————————————————————16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری———————————————–17
1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری —————————————————18
-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری————————————————————19
-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری—————————————————-19
-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری———————————————————–21
-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ———————————-22
-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل—————————————————–28
-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل————————————————————-30
-1-1-2-1 بند اول :پیشینه ——————————————————————–31
-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک————————————————————-33
-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن———————————————————–33
-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک—————————————————————–34
-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات—————————————————————-37
-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک——————————————————38
-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران——————————————————-39
-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ??)—————————————————-40
-2-2-1 گفتار دوم: سفتهی در وجه حامل———————————————————-41
-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته—————————————————————–41
-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته———————————————————-42
-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام —————————————————————42
-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته———————————————————–43
-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته —————————————————————-43
-6-2-2-1 بند ششم: تکالیف دارنده سفته ———————————————————43
-3 – 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری—————————————————44

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات————————————————————–44
-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ———————————————————-48
-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن—————————————————————50
-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن —————————————————————55
***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***
-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران—————————————————–68
2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان——————————68
-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری————————————————–68
2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند—————————————————————68
-1-2-1- 2بند اول -قهری ——————————————————————–69

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود


دیدگاهتان را بنویسید