2-2-1-4- شایستگی مدیریت و اثربخشی20
2-2-1-5- الگویی برای اثر بخشی22
2-2-1-6- عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان23
2-2-1-7- ویژگی نظام های اثر بخش24
2-2-1-8- مدل های اثربخشی سازمانی 25
2-2-1-9- ادغام معیارهای اثربخشی در مدیریت28
-2-2-2- رسانه28
2-2-2-1- تعریف رسانه29
2-2-2-2- دیدگاه ها درباره نقش رسانه30
2-2-2-2-1- دیدگاه افراطی 30
2-2-2-2-2- دیدگاه تفریطی30
2-2-2-2-3- دیدگاه بینابینی یا معتدل31
2-2-2-3- کارکردهای رسانه31
2-2-2-3-1-کارکرد خبری و اطلاع رسانی رسانه32
2-2-2-3-2-کارکرد آموزشی رسانه33
2-2-2-3-3-کارکرد تفریحی و سرگرمی رسانه34
2-2-2-4- ضوابط ساختاری برنامه سازی در رسانه35
2-2-2-4-1- ایده برنامه35
2-2-2-4-2- نام برنامه36
2-2-2-4-3- آرم برنامه37
2-2-2-4-4- لزوم تناسب برنامه……………………………………………………………………………………………………………………37
2-2-2-5- تکنولوژی و مدیریت رسانه38
2-2-2-5-1 انواع رویکرد مدیران رسانه به تکنولوژی 38
2-2-2-6- طبقه بندی برنامه های تلویزیون 41
2-2-2- 7- کیفیت برنامه های رسانه ای 42
2-2-2-8- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیرگذاری رسانه…………………………………………………………………43
2-2-2-8-1- نظریه استفاده و رضایتمندی45
2-2-2-8-2- نظریه انتظارات اجتماعی47
2-2-2-8-3- نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده ای49
2-2-3- مدیریت رسانه50
2-2-3-1- مفهوم مدیریت رسانه51
2-2-3-2- تعریف مدیریت رسانه52
2-2-3-3- چهار وظیفه مدیریت برنامه در رسانه53
2-2-3-4- مدیریت برنامه54
2-2-3-4-1- تعریف مدیریت برنامه……………………………………………………………………………………………………………..55
2-2-3-4-2- روش کار در مدیریت برنامه55
2-2 -3-4-3- مقوله های موضوعی و مواد برنامه56
2-2-3-4-4 – برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان صدا وسیما58
2-2-3-4-5- مدیریت روابط کارکنان سازمان صدا و سیما59
2-2-3-4-6- اهمیت مدیریت نیروی انسانی سازمان ها60
2-2-3-4-7- فنون ارتباطی کارکنان سازمان صدا و سیما60
2-2-3-4-8- الگوی مدیریت رسانه(صدا و سیما)61
2-2-3-4-9- اثربخشی الگوی مدیریت رسانه و برنامه های صدا و سیما63
2- 4- پیشینه پژوهش 65
2- 4- 1- پیشینه داخلی 65
2-4-1-1- پایان نامه های داخلی مرتبط65
2-4- 1-1-1- بررسی ویژگی های سازمان های اثربخش 65
2-4-1-1-2- بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت66
2- 4-1-1-3- طراحی الگوی مدیریت اثر بخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی 67
2-4-1-1-4- بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری 67
2-4-1- 1-5- بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورها68
2-4-1- 1-6- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت70
2-4-1-1-7- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان70
2-4-1-2- مقالات داخلی مرتبط70
2-4-1-2-1- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی 71
2-4-1-3- تحقیقات داخلی مرتبط 71
2-4-1-3-1- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی71
2-4-1-3-2- بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس 72
2-4-1-3-3- بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه72
2-4-1-3-4- ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 73
2-4-1-3-5- نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی73
2-4-2-پیشینه خارجی 74
2-4-2-1- مقالات خارجی مرتبط74
2-4-2-1-1- سبک رهبری مدیران و اثربخشی74
2-4-2-1-2- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی74
2-4-2-1-3- نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی74
2-4-2-1-4- فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری74
2-4-2-1-5- مدیریت اثر بخش74
2- 4-2-1-6- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان درباره کیفیت برنامه76
2-4-2-1-7- تحقیق از کشورهای شمالی اروپا درباره کیفیت برنامه78
2-4-2-1-8- دیدگاهی در انگلستان درباره کیفیت برنامه79
2-5- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی84
فصل سوم
3-1- مقدمه99
3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-3- متغیر ها ،تعریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………..89
3-3-1- متغیر وابسته تحقیق وتعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………90
3-3-2- متغیر مستقل مدیریت برنامه……………………………………………………………………………………………………………91
3-3-3- متغیر مستقل )گروه بندی وسازماندهی نیروهای تخصصی (در مدیریت برنامه………………………….92
3-3-4- متغیر مستقل )مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان(در مدیریت برنامه………………………………………….. 92
3-3-5- متغیر مستقل )تکنولوژی ساخت برنامه(در مدیریت برنامه………………………………………………………..93
3-3- 6- متغیر مستقل )گرایش موضوعی برنامه ها(در مدیریت برنامه…………………………………………………..94
3-3-7- متغیر مستقل )تنوع برنامه ها(در مدیریت برنامه…………………………………………………………………………94
3-3-8- متغیر مستقل )زمان ارائه برنامه ها(در مدیریت برنامه……………………………………………………………….95
3-4- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
3-5- تکنیک توصیف و تحلیل داده ها 96
3-5-1- آماره های توصیفی 96
3-5-2- آماره های استنباطی 96
3-6- ابزار ،روایی و پایانی 97
3-7-1- ابزار97
3-7-2- روایی97
3-7-3- پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش97
فصل چهارم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
4-1- توصیف گوی? جنسیت پاسخگویان101
4-2- توصیف گوی? سن پاسخگویان102
4-3- توصیف گوی? رشت? تحصیلی پاسخگویان103
4-4- توصیف گوی? حوز? تخصصی پاسخگویان104
4- 5- توصیف گوی? میزان تحصیلات پاسخگویان105
4-6- توصیف گوی? سابقه خدمت پاسخگویان106
4-7 – توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی”108
4- 8- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل “مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان”110
4-9- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها”113
4-10- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” گرایش موضوعی برنامه ها”115
4-11- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” تنوع برنامه ها “118
4-12- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” زمان ارائه برنامه ها”122
4-13- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل ” مدیریت برنامه ها “125
4-14- توصیف گویه های مربوط به متغیر وابست? پژوهش”میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیما” 127
4- 15- آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته130
4- 16- تحلیل یافته های تحقیق)آزمون فرضیات(131
4- 16-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق131
4- 16-2- آزمون فرضیه اول132
4- 16-3- آزمون فرضیه دوم 133
4- 16- 4- آزمون فرضیه سوم134
4- 16- 5- آزمون فرضیه چهارم136
4-16-6- آزمون فرضیه پنجم137
4- 16-7- آزمون فرضیه ششم138
4- 17- تحلیل رگرسیون چندگانه متغیر وابسته و متغیرهای مستقل140
4-17-1- معادله رگرسیون141
فصل پنجم
5-1- مقدمه144
5-2- خلاصه یافته144
5-3-نتایج145
5-3-1- نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش145
5-3-1-1- بررسی های حاصل از فرضیه اصلی پژوهش145
5-3-1-2- بررسی های حاصل از فرضیه اول پژوهش145
5-3-1-3- بررسی های حاصل از فرضیه دوم پژوهش145
5-3-1-4- بررسی های حاصل از فرضیه سوم پژوهش146
5-3-1-5- بررسی های حاصل از فرضیه چهارم پژوهش146
5-3-1-6- بررسی های حاصل از فرضیه پنجم پژوهش146
5-3-1-7- بررسی های حاصل از فرضیه ششم پژوهش146
5-3-2- نتایج حاصل از بررسی متغیر وابست? پژوهش146
5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………147
5-5- پیشنهادات کاربردی 149
5-6- پیشنهادات برای پژوهش های آتی 149
5-7- محدودیت های تحقیق149
منابع و مأخذ
پیوستها و ضمائم
فهرست جداول
جدول 1-1- نقشه راه10
جدول 2-1- مدل های مختلف اثر بخشی27
جدول 2-2- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیر گذاری رسانه50
جدول 2-3- توضیحات چهار مهارت اصلی مدیریت………………………………………………………………………………………54
جدول 2-4- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی 79
جدول 2-5- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجی83
جدول 3-1- معرف سازی متغیر وابسته(اثر بخشی برنامه های صدا و سیما بر مخاطبان)…………………………….91
جدول 3-2- معرف سازی متغییر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای متخصص)……………………………..92
جدول 3-3- معرف سازی متغییر مستقل(فنون ارتباطی کارکنان)……………………………………………………………….93
جدول 3-4- معرف سازی متغیر مستقل(تکنولوژی ساخت برنامه)……………………………………………………………….93

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3-5- معرف سازی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه)……………………………………………………………….94
جدول 3-6- معرف سازی متغیر مستقل(تنوع برنامه)…………………………………………………………………………………..94
جدول 3-7- معرف سازی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)……………………………………………………………………..95
جدول 3-8- نوع آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………96
جدول 3-9- بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..98
جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به دسته های جنسیت پاسخگویان……………………………………………………….101
جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به (سن پاسخگویان………………………………………………………………………………102
جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به (رشته تحصیلی پاسخگویان)…………………………………………………………..103
جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به (حوزه تخصصی پاسخگویان)…………………………………………………………..104
جدول 4-5- توزیع فراوانی مربوط به (میزان تحصیلات)………………………………………………………………………………105
جدول 4-6- توزیع فراوانی مربوط به (سابقه خدمت پاسخگویان)…………………………………………………………………106
جدول4-7-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)………….108
جدول4-7-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(میزان تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی…………109
جدول 4-7-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)…………….109
جدول 4-8-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی………………………………………….110
جدول 4-8-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل (میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)………………………111
جدول 4-8-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان………………………………..112

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-9-1- توزیع فراوانی گویه های متغییر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)……..113
جدول 4-9-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)در یک نگاه
114
جدول 4-9-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)114
جدول 4-10-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (گرایش موضوعی برنامه ها)116
جدول 4-10-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها )در یک نگاه117
جدول 4-10-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه)117
جدول 4-11-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)119
جدول 4-11-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) در یک نگاه120
جدول 4-11-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)120
جدول 4-12-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)122
جدول 4-12-2- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)در یک نگاه123
جدول 4-12-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)123
جدول 4-13-1- توزیع فراوانی مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه ها)در یک نگاه125
جدول 4-13-2- شاخص های مرکزی متغییر مستقل(مدیریت برنامه ها)126
جدول 4-14-1- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها)127
جدول 4-14-2- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها) در یک نگاه
128
جدول 4-14-3- شاخص های مرکزی متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه)129
جدول 4- 15- آزمون نرمال بودن متغیر های مستقل و وابسته130
جدول 4-16-1- ضریب همستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه)131
جدول 4-16-2- ضریب همبستگی(میزان اثربخشی شبکه استانی و گروه بندی وسازماندهی نیروهای
تخصصی)132
جدول 4-16-3- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و گرایش موضوعی برنامه ها)133
جدول 4-16-4- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و فنون ارتباطی کارکنان)134
جدول 4-16-5- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تکنولوژی ساخت برنامه ها)136
جدول 4-16-6- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تنوع برنامه ها)137
جدول 4-16-7- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و زمان ارائه برنامه ها)138
جدول 4-16-8- جدول ترکیبی آزمون فرضیات تحقیق139
جدول 4-17-1- آنالیز واریانس140
جدول 4-17-2- ضرایب تاثیر استاندارد شده و غیر استاندارد در رگرسیون141
فهرست نمودارها
نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش…..6
نمودار 2-1- انواع تاثیرات داخلی تکنولوژی…39
نمودار 2-2- نحوه تاثیر تکنولوژی بر مدیران رسانه…40
نمودار 2-3- چهار مهارت اصلی مدیریت را برای دستیابی به اهداف سازمانی…54
نمودار 2-4- کیفیت از نظر برنامه و عوامل تولید…77
نمودار 2-5- سنجش کیفیت فنی…77
نمودار 2-6-کیفیت از منظر تنوع)وسعت امکان انتخاب مخاطب (…78
نمودار 2-7- کیفیت بر اساس سنجش واکنش مخاطب…78
نمودار 2-8- مدل مفهومی پژوهش..85
نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت102
نمودار 4-2- مربوط به سن پاسخگویان103
نمودار 4-3- مربوط به رشته تحصیلی پاسخگویان104
نمودار 4-4- مربوط به حوزه تخصصی پاسخگویان105
نمودار 4-5- مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان106
نمودار 4-6- مربوط به سابقه خدمت پاسخگویان107
نمودار 4-7- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)110
نمودار 4-8- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)112
نمودار 4-9- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)115
نمودار 4-10- مربوط به متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها)118
نمودار 4-11- مربوط به متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)121
نمودار 4-12- مربوط به متغیر مستقل (زمان ارائه برنامه ها)124
نمودار 4-13- مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه)126
نمودار 4-14- مربوط به متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه های صدا و سیما)129
نمودار 4-15-1- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه ها)132
نمودار 4-15-2- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و سازماندهی نیروهای تخصصی)133
نمودار 4-15-3- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و گرایش موضوعی برنامه ها)134
نمودار 4-15-4- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و فنون ارتباطی کارکنان )135
نمودار 4-15-5- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تکنولوژی ساخت برنامه ها)137
نمودار 4-15-6- پراکنش (میزان اثربخشی شبکه استانی و تنوع برنامه ها)138
نمودار 4-15-7- پراکنش (میزان اثربخشی شبکه استانی و زمان ارائه برنامه ها)139

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید